NIEUWS
Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering vanwege Corona
Bron CIB,  29 maart 2020

‘Minister Geens maakte vandaag via een persbericht meer details bekend over de oplossingen die hij voor syndici aanreikt in deze crisisperiode. CIB Vlaanderen is verheugd dat de minister gehoor heeft gegeven aan de argumenten van onze beroepsorganisatie.

Algemene vergadering mede-eigendom
"De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is niet werkbaar, gelet op de leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat syndici daar technisch niet op voorbereid zijn. In het verleden heeft de wetgever steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan en de moeilijkheden om iedereen te bereiken." 

"De algemene vergadering moet na afloop van de crisisperiode plaatsvinden binnen vijf maanden. Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd: de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.
"'

Nieuw huurdecreet
17 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 is het nieuwe woninghuurdecreet van toepassing, lees er hier alles over
Hervorming registratierechten gaat in vanaf juni
Bron De Tijd,  14 maart 2018

'Aangezien de Raad van State geen bezwaren maakt, zitten we op schema om de aankoopbelasting op gezinswoningen vanaf juni te verlagen naar 7 procent', zo zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD).
Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering een hervorming van de registratierechten aan voor de aankoop van een gezinswoning. Het algemene tarief daalt van 10 naar 7 procent op de aankoopprijs. De bestaande regeling voor het klein beschrijf van 5 procent wordt afgeschaft, waardoor een deel van de woningen met een laag kadastraal inkomen zwaarder belast wordt.

Bedoeling is dat de nieuwe regeling er tegen de zomer is, zo werd eind vorig jaar meegedeeld. Maar de voorbije weken was over die timing ongerustheid gerezen. Ongerustheid die gevolgen kan hebben voor de vastgoedmarkt. Want in februari bleek al dat het aantal aankopen terugvalt.  Mensen stellen hun aankoop uit omdat ze willen kunnen profiteren van het lagere tarief.

Die ongerustheid was onder andere ingegeven door de vraag of en in welke mate de Raad van State bezwaren zou maken tegen de nieuwe regeling. Dat advies is er nu.  Het hoogste adviesorgaan blijkt geen fundamentele bezwaren te hebben, enkel technische vragen en hier en daar wat vragen voor verduidelijkingen.

'Nu dit advies binnen is, zullen we dit dossier zo snel mogelijk op de regeringstafel brengen en zitten we op schema om de hervorming te laten ingaan voor de zomer', verzekert de woordvoerster van Bart Tommelein. De minister zelf is optimistisch dat het haalbaar is om de hervorming te laten starten vanaf juni. 'De regering beseft ten volle dat het belangrijk is dat de overgangsperiode niet te lang duurt.'

Eigenaars voor rechter nadat peuter is omgekomen in lift:
lieten geen herstellingen uitvoeren na vorig ongeval

Bron Gazet Van Antwerpen, 11 januari 2018: 

Het Openbaar Ministerie heeft de opschorting gevorderd voor elf eigenaars annex bewoners van een appartementsgebouw in Antwerpen. Het parket vindt dat door hun nalatigheid een ongeval met de lift kon gebeuren, waardoor een 2-jarig jongetje overleed.
De vader van Chesky Graus (2) wilde op 4 mei 2016 even langsgaan bij kennissen die op de tweede verdieping van een appartementsgebouw op de Charlottalei in Antwerpen woonden. Samen met zijn zoontje nam hij de lift. Op de eerste verdieping liep het fout. Het jongetje stapte naar voren en kwam met zijn voetje in de opening tussen de liftkooi en de kokerwand terecht. De lift klom verder omhoog. Het slachtoffertje raakte verbrijzeld. Hij overleed ter plaatse.
Al snel rees er twijfel over de staat van de lift. Er liep een onderzoek en gisteren moesten elf eigenaars van de verschillende flats in het appartementsgebouw, van wie het merendeel ook in die flat woont, zich voor de strafrechter verantwoorden.

“Geen maatregelen genomen”
Uit het verslag van de gerechtsdeskundige bleek dat de lift liefst 48 risicopunten vertoonde. “De deur was stuk, was geblokkeerd met propjes papier en sloot slechts gedeeltelijk”, zei het Openbaar Ministerie. “Bovendien werkte de lift ook zonder die deur. De lift was gewoon niet meer veilig.”
Volgens het Openbaar Ministerie wisten de eigenaars dat. Al in 2009 was er een ongeval gebeurd, toen met een minder dramatische afloop. In de daaropvolgende jaren waren geregeld offertes opgesteld voor herstellingswerkzaamheden. “Maar er is nooit iets gebeurd omdat er te weinig middelen waren.”
De onderhoudsfirma had herhaaldelijk op die en op nog andere mankementen gewezen, zei het Openbaar Ministerie. Een controledienst had een maand voor de feiten nog gewaarschuwd dat de lift niet meer veilig kon worden gebruikt. “Alle beklaagden zijn nalatig geweest. Ze kenden de problemen, maar lieten die maar aanmodderen.”
De aanklaagster vorderde de opschorting voor de elf beklaagden. Zo zouden ze wel schuldig worden bevonden – en een eventuele schadevergoeding moeten betalen – maar geen straf krijgen.

“Niet altijd zondebok zoeken”
De eigenaars vragen de vrijspraak. “De onderhoudsfirma heeft altijd de indruk gewekt dat de lift ook zonder aanpassingen nog kon worden gebruikt tot eind 2022. Als de lift zo onveilig was, dan had de onderhoudsfirma of de controledienst die moeten stilleggen”, pleitten advocaten Alex Buelens en Tim Sebrechts. “We moeten opletten met culpabilisering, er is niet voor elk ongeval een zondebok.”
Volgens de advocaten was het beheer van de lift een taak van de Vereniging van Mede-eigenaars (VME). Die heeft nooit naar behoren gefunctioneerd en bestond alleen maar op papier. Om die reden werd de VME niet gedagvaard en weigert de verzekerings-firma tussen te komen.

Vonnis op 22 februari.

Verplichte registratie van de syndicus in de kruispuntbank
29 maart 2017

Vanaf 16 april is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van de syndicus te registreren in de KBO van de FOD Economie, zodat diens gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. Zowel de syndicus van de hoofdvereniging, als die van de deelvereniging moeten zich inschrijven in de KBO, zelfs als dat dezelfde persoon zou zijn. Belanghebbenden zoals leveranciers en flateigenaars kunnen zo makkelijk kennis nemen van de gegevens van de syndicus. Ook syndici die het beroep onwettig uitvoeren kunnen op die manier makkelijker opgespoord worden door het BIV. Daarnaast zullen ook makkelijker statistische gegevens verzameld kunnen worden. 
Het gaat dus niet om een aparte inschrijving van de syndicus in de KBO maar wel om een aanvulling bij de huidige inschrijving van de vereniging van mede-eigenaars. De syndicus moet zich in se ten laatste op de werkdag voorafgaandelijk aan de dag waarop zijn opdracht aanvangt, inschrijven bij een ondernemingsloket naar zijn keuze. Bovendien is de syndicus ook verplicht om elke wijziging of doorhaling van de gegevens mee te delen aan het ondernemingsloket.

Aan het ondernemingsloket moet het ondernemingsnummer van de VME worden meegedeeld, evenals een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming van de syndicus en het rijksregisternummer van de syndicus wanneer het gaat om een natuurlijke persoon. In geval van een vennootschap is het ondernemingsnummer vereist. In de KBO zal te zien zijn of de syndicus een natuurlijke persoon (met vermelding van naam en rijksregisternummer), dan wel een vennootschap is alsook de datum waarop de opdracht van de syndicus aanvangt.

De verenigingen van mede-eigenaars die op 1 april reeds ingeschreven zijn in de KBO hebben één jaar de tijd om zich met de verplichtingen uit het Besluit in regel te stellen. Nieuwe verenigingen van mede-eigendom die vanaf 1 april in werking treden alsook syndici die vanaf die datum benoemd worden, moeten zich onmiddellijk in regel stellen.
Je kan de tekst van het Koninklijk Besluit hier lezen. 

Jurimmo behoort tot een van de snelst groeiende bedrijven in Antwerpen
Bron Trends Gazelle , 27 februari 2017

Jurimmo werd door de redactie van Trends genomineerd als Trends Gazelle 2017. We behoren op die manier tot 1 van de snelst groeiende bedrijven van Antwerpen. 

15 jaar lang al selecteert de redactie van Trends per provincie Trends Gazellen. Het zijn snelgroeiende bedrijven die een integraal onderdeel van het economische landschap vormen. Stuk voor stuk competitieve ondernemingen die het ondernemingsklimaat in hun regio positief beïnvloeden. Het zijn krachtbronnen van innovatie en werkgelegenheid die een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven zijn, aldus de Trends redactie.

Trends Gazelle word je op basis van groeicijfers:
groei in omzet, groei in personeel, groei in toegevoegde waarde

Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn
27 februari 2017

Vlaamse dakisolatienorm voor woningen en huurwoningen.
​Tegen 
2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die voor 1 jaanuari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. lees meer
Huurders en eigenaars zijn verplicht om CV-installatie te laten onderhouden
19 januari 2017

Wist u dat u als eigenaar/huurder verplicht bent om uw CV-installatie periodiek te laten onderhouden? 
Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.
  • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
  • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

Meer info vindt u hier.

Bericht voor de eigenaars
12 januari 2017

Gelieve voor de algemene vergadering van 2017 uw agendapunten minstens 3 weken voor de vaste periode van uw vergadering schriftelijk door te geven aan de syndicus!